Bình Chánh tích cực điều chỉnh quy hoạch để tiến lên thành phố

Để thực hiện mục tiêu trở thành “thành phố trong thành phố” vào năm 2025, Bình Chánh đang tích cực điều chỉnh quy hoạch phù hợp và tạo ra cơ…