Cách xử lý hoàn công nhà xây dựng sai phép

1. Hoàn công nhà xây dựng sai phép có được không?

Theo khoản 4 điều 12 Luật xây dựng năm 2014 sửa đổi năm 2020 quy định các hành vi nghiêm cấm thì:

“Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, trừ trường hợp có giấy phép xây dựng có thời hạn; vi phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.”

Tuy nhiên, trên thực tế nếu thực tế công trình xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng được cấp, hiện trạng công trình, nhà ở và giấy phép xây dựng không giống nhau thì trong một số trường hợp có thể làm thủ tục điều chỉnh lại giấy phép xây dựng để hoàn công, tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng được thực hiện thủ tục điều chỉnh lại giấy phép xây dựng, mà hầu hết phải chịu phạt vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ phần công trình vi phạm trước khi hoàn công. Vì vậy, để đảm bảo Công trình, nhà ở được hoàn công thì chủ sở hữu nên thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về xây dựng, không xây dựng sai với nội dung được quy định tại Giấy phép xây dựng.

2. Cách xử lý hoàn công nhà xây dựng sai phép

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai có quy định:

“a) Giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;”

Theo đó, khi muốn hoàn công nhà xây dựng sai phép thì cần đến cơ quan có thẩm quyền xin xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Cách xử lý khác

Căn cứ vào khoản 12 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP thì 

Lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm dừng thi công xây dựng công trình;

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hoặc cấp giấy phép xây dựng;

Hết thời hạn quy định tại điểm b khoản này, tổ chức, cá nhân vi phạm không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng được điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Ngoài ra, Khoản 13 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định: Sau khi được cấp hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng, công trình, phần công trình đã xây dựng không phù hợp với giấy phép xây dựng thì tổ chức, cá nhân vi phạm phải tháo dỡ công trình hoặc phần công trình đó mới được tiếp tục xây dựng.

Bên cạnh đó, Căn cứ vào khoản 1 Điều 101 Luật xây dựng năm 2014 quy định sẽ thu hồi, hủy giấy phép xây dựng nếu chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Xử lý vi phạm khi hoàn công nhà sai phép

Khoản 4 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về Xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản này

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

Như vậy, về hình thức phạt tiền hoàn công nhà sai phép: Mức xử phạt đối với các hành vi nêu trên sẽ bị phạt từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy hành vi vi phạm.

Nguồn sưu tầm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *